„Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa cyfrowego, co jest szczególnie ważne, przy tak szybkim tempie rozwoju otaczającego świata” – uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne.

Ten bardzo trafny cytat pochodzi nie skąd indziej, jak z uzasadnienia do projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw i wskazuje, że pomysłodawcy tej nowelizacji rozumieją jak ważnym narzędziem komunikacji jest w dzisiejszych czasach poczta elektroniczna. Aktualnie obowiązująca ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013, poz. 235, tekst jednolity) pozostawia jeszcze sporo do życzenia. W tym samym uzasadnieniu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekonuje, że analiza stosowania ustawy o informatyzacji z perspektywy kilkuletniej praktyki pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, które legły u podstaw proponowanej zmiany.

Ogłoszony zaledwie kilka dni temu projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku uruchomienia elektronicznych skrzynek podawczych w urzędach (informacje o adresach tych skrzynek mają być udostępniane przez ePUAP – elektroniczną platformę usług administracji publicznej), stosowanie elektronicznych kopii dokumentów papierowych jako załączników oraz wprowadzenie możliwości wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż podmioty publiczne w rozumieniu ustawy.

Co najistotniejsze, przedstawiony projekt nowelizacji zawiera również propozycje zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.). Jest to o tyle ważne, że zmiany dokonane tylko w ustawie o informatyzacji najprawdopodobniej nie byłyby skuteczne. Zmiany w k.p.a. mają na celu rozszerzenie dotychczasowych możliwości komunikowania się z urzędem pocztą elektroniczną (wprowadzonych nowelą z 2010 r.), a także rozszerzyć dostęp do akt administracyjnych drogą elektroniczną. Zgodnie z założeniami omawianego projektu, forma elektroniczna ma być dopuszczalna dla większej liczby czynności, w tym m. in. dla doręczeń wezwań na rozprawy administracyjne, sporządzania przez urzędników adnotacji, udzielania pełnomocnictw w formie dokumentu elektronicznego, czy wreszcie składania zeznań i wyjaśnień.

Analiza proponowanych zmian k.p.a. prowadzi do wniosku, że Ministerstwo zamierza udoskonalić funkcjonujące już rozwiązania. Proponowane zmiany są bowiem nie tyle rewolucyjne (należy bowiem pamiętać, że dokonywanie niektórych urzędowych czynności w formie elektronicznej jest możliwe już od 2010 r.) co mają na celu uszczegółowienie obowiązujących już procedur, co należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Zmiany te wynikają niewątpliwie z obserwacji dotychczasowej praktyki stosowania dokumentów w formie elektronicznej i mają na celu usunięcie pojawiających się problemów. Z tego też względu proponowane zmiany szczegółowo regulują m.in. sposób rezygnacji z doręczania pism drogą elektroniczną.

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a dotyczą one m.in. dostępu online do akt sprawy oraz możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Czas pokaże na ile proponowane zmiany przyjmą się w praktyce.

wpis autorstwa Justyny Kyć