Ostatnia nowela ustawy o ochronie danych osobowych przewraca do góry nogami kwestie związane z ochroną danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Począwszy od dnia 19 maja 2016 r. wyłączone zostało stosowanie zdecydowanej większości przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych oraz informacji dotyczących przedsiębiorców, zawartych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Po niemal 4 latach od ostatniej zmiany w tej materii, informacje udostępniane w CEIDG (takie jak m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego firma, dane kontaktowe lub zakazy ustanowione wobec niego) zostały wyjęte przez ustawodawcę spod kategorii chronionych danych osobowych. Oznacza to, że na podmiotach przetwarzających takie dane nie spoczywa już obowiązek oparcia procesu przetwarzania na jednej z przesłanek, określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, takich jak w szczególności zgoda osoby, której dane dotyczą.

Chronione, choć nie do końca

Co istotne, wprowadzone wyłączenie nie dotyczy obowiązku stosowania wobec procesów przetwarzania danych udostępnionych w CEIDG przepisów regulujących kwestie kontroli przetwarzania danych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz zabezpieczenia danych. W praktyce oznacza to, że choć przetwarzający ujawnione w CEIDG dane osobowe nie są obowiązani m.in. do wykazywania podstawy prawnej przetwarzania danych i nie wiąże ich cel, dla którego dane zebrano, nadal zawierania umów powierzenia przy przekazaniu danych innemu podmiotowi, a także przetwarzania danych jedynie w celu, dla którego zostały zebrane.

Dobra zmiana?

Podsumowując, nowelizacja wprowadziła znaczne ułatwienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, jednakże jej ocena nie powinna być dokonywana zbyt wcześnie. Dla przedsiębiorców zmiana może oznaczać jeszcze większe niż dotychczas ograniczenie prywatności z uwagi na swego rodzaju „legalizację” swobodnego handlu bazami danych osobowych. Z drugiej jednak strony proceder ten, mimo ograniczeń i zakazów, był powszechny również przed wejściem w życie nowych przepisów, a dane przedsiębiorców – i tak dostępne w jawnej CEIDG.