W celu ochrony swojej własności przemysłowej każdy może ubiegać się o udzielenie odpowiedniej ochrony, m.in. przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ochrona taka może rozciągać się na terytorium całej Wspólnoty Europejskiej, jeśli uprawniony wystąpi o udzielenia prawa ochronnego na WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY.

Instrumenty prawne pozwalające na odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstw w całej Wspólnocie znalazły się w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009. Uzyskanie ochrony w postaci zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego pozwala przedsiębiorcy na wykonywania i egzekwowanie swoich praw w sposób jednolity na terenie całej Unii Europejskiej i niewątpliwie pomaga w prowadzeniu interesów na skalę międzynarodową.

W pierwszej kolejności należy wskazać czym jest wspólnotowy znak towarowy. Wspólnotowy znak towarowy ma jednolity charakter (oznacza to że wywołuje taki sam skutek w całej Unii Europejskiej) i musi odróżniać towary lub usługi świadczone przez jednego przedsiębiorstwa od pozostałych. Na znak taki mogą składać się wszelkie elementy, które mogą zostać wyrażone w formie graficznej, czyli w szczególności wyrazy (w tym nazwiska), cyfry, rysunki. Uzyskać znak mogą wszystkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym podmioty prawa publicznego, zaś po zarejestrowaniu znaku jego właściciel uzyskuje wyłączne prawa do niego.

Prawo ochronne udzielone na wspólnotowy znak towarowy powoduje, że właściciel z wyłączeniem innych osób, które nie posiadają jego zgody, może używać się w obrocie handlowym wspólnotowego znaku towarowego. Jednocześnie właściciel może zakazać innym osobom posługiwania się oznaczeniami identycznymi z jego znakiem dla oznaczenia identycznych towarów lub usług. Ochrona dotyczy także posługiwania się oznaczeniami, które ze względu na podobieństwo do znaku właściciela mogą wprowadzać w błąd lub powodujących prawdopodobieństwo skojarzenia ze znakiem. Właściciel, którego wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na rynku, może również zakazać innym osobom używania oznaczenia identycznego lub podobnego z jego znakiem, w stosunku do towarów lub usług odmiennych od tych, dla których zarejestrowano znak, jeżeli podmiot naruszający prawo ochronne czerpie z tego nienależną korzyść lub jego zachowania działają na szkodę właściwego dla znaku prestiżu. Działania naruszające prawa właściciela znaku, mogą polegać w szczególności na umieszczaniu znaku na towarach i opakowania, przewozie towarów pod danym oznaczeniem lub używaniu oznaczenia w dokumentach handlowych.

Aby uzyskać ochronę na wspólnotowy znak towarowy właściciel musi wystąpić z wnioskiem o jego zarejestrowanie (zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika, którego ustanowienie jest obowiązkowe dla podmiotów mających siedzibę poza UE). Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante lub za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego. Dużym udogodnieniem jest możliwość złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksową. Zgłoszenie złożone w Urzędzie Patentowym w Polsce wywołuje taki sam skutek, jak gdyby zostało dokonane w tym samym dniu w Urzędzie Harmonizacji, chyba że polski Urząd Patentowy przekaże zgłoszenie w terminie dłuższym niż dwa miesiące. W takim przypadku uznaje się, że zgłoszenia dokonano z datą jego wpływu do Urzędu w Alicante.

Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego musi zawierać wniosek o jego rejestrację, dane właściciela, wykaz towarów lub usług, których znak ma dotyczyć oraz oczywiście przedstawienie samego znaku. Za zgłoszenie pobierane są opłaty, które kształtują się następująco:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty w EUR

Opłata podstawowa za zgłoszenie do trzech klas   towarowych

 1050,00

Opłata podstawowa za zgłoszenie on-line do trzech   klas towarowych

 900,00

Dopłata do zgłoszenia za każdą klasę towarową   powyżej trzech

 150,00

Opłata podstawowa za wspólny znak towarowy

 1800,00

Na klasy towarowe składają się poszczególne rodzaje towarów lub usług, na które ma być udzielony wspólnotowy znak towarowy. Wspólnym znakiem jest znak zgłaszany np. przez organizacje producentów lub publiczne osoby prawne.

Ochrona zaczyna się z datą złożenia wniosku o zarejestrowanie i trwa dziesięć lat. Na sześć miesięcy przed upływem okresu ochronnego właściciel może złożyć wniosek o przedłużenie ochrony na kolejnych dziesięć lat, a bieg następnego okresu ochronnego rozpoczyna się z upływem poprzedniego. Ochrona prawna jest skuteczna na całym terytorium Unii Europejskiej.

Na koniec warto podkreślić, w okresie trwania ochrony, wspólnotowy znak towarowy nie może być zmieniany, z wyjątkiem nazwy i adresu właściciela, jeśli nie wpływa to na tożsamość zarejestrowanego znaku. Ponadto znak może być przeniesiony, a nawet stanowić przedmiot egzekucji.

autorem wpisu jest Anna Kasza