Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wczoraj na swojej stronie, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK z marca 2010 r., w której stwierdzono, że właściciele portalu pobieraczek.pl – spółka Eller Service – naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę.

Po przeprowadzeniu postępowania przeciwko właścicielom portalu pobieraczek.pl, które wszczęto po licznych skargach konsumentów, Prezez UOKiK uznała, iż spółka wprowadzała konsumentów w błąd, co do odpłatnosci oferowanej przez nią usługi. W dużym skrócie, na potralu proponowano skorzystanie z bezpłatnego okresu testowego, gdzie w rzeczywistości usługa miała być odpłatna, a moment rejestracji na portalu był pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy.

SOKiK potwierdził wczoraj słuszność tej decyzji, podzielił stanowisko co do bezprawnego charakteru działań portalu i podtrzymał nałożoną karę. Oczywiście od wyroku przysługuje apelacja.

 Warto odnotować, że to nie koniec problemów właścicieli portalu pobieraczek.pl, ponieważ jak w notatce wskazuje UOKiK obecnie prowadzone jest

„kolejne postępowanie przeciwko właścicielom pobieraczka.pl. W tym przypadku zarzuty dotyczą m.in. sugerowania, że konsumenci poprzez podanie fałszywych danych w formularzu mogli popełnić przestępstwo oraz groźby obciążenia ich kosztami postępowania windykacyjnego.”

Wyrok SOKiK może zachęcić konsumentów do skierowania roszczeń przeciwko spółce, np. o naprawienie wyrządzonej działanami naruszającymi interesy konsumentów szkody.