Jak informuje Prokuratura Krajowa, na mocy zarządzenia z 29 kwietnia 2016 r. rozszerzono zakres zadań Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji o kwestie związane z cyberprzestępczością. 

Jak wskazano w komunikacie prasowym, do zadań tej komórki należeć będzie „miedzy innymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem  Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości  zorganizowanej)

Na poziomie prokuratur regionalnych powołano koordynatorów do spraw cyberprzestępczości, natomiast w prokuraturach okręgowych mogą być tworzone specjalne działy, zajmujące się między innymi tego rodzaju sprawami.

Zmiana organizacyjna – w porządku – jednak czy przy tym organy ścigania zostaną wyposażone w skuteczne narzędzia umożliwiające ściganie cyberprzestępców, w tym zorganizowanych? Czy polskie służby będą odpowiednio wyposażone, tak w narzędzia techniczne, jak i w instrumenty prawne, które pozwolą na realne ściganie tego rodzaju przestępczości, dla której granice państw nie istnieją?